image   สพม.25 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.ร.ร.ใหม่
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล นายศักดา จำปาหอม และ ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผอ.สพม.25 พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดร่วมเป็นพยาน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายศักดา จำปาหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในโอกาสนี้ นายศักดา จำปาหอม ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2563
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีประเด็นแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 1) ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ในสังกัด สพม.25 2) รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 3) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 4) การดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ศฉก. COVID-19 สพม.25)
ทั้งหมด 358 แถวที่ : 120 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] ถัดไป>>