image   สพม.25 ประเมินคัดเลือก สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
  วันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมประเมินคัดเลือก จำนวน 14 โรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 ประชุมคณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
  วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ซึ่งขับเคลื่อนโดยนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO Model” สู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเพื่อให้การพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   ยิ่งใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) นำ Best of the Best ด้านการศึกษาที่เป็นเลิศ จัดแสดงสู่สาธารณชน
  บ่ายวันนี้(24 กันยายน 2562) ที่โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster12) ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จำนวนกว่า 200 คน ให้การต้อนรับ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศของเขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) โดยความร่วมมือร่วมใจกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 18 เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดรวมกันทั้งสิ้น 3,106 โรง ครู 32,350 คน นักเรียน 498,361 คน การจัดงานครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ 12 ในรอบปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้นำผลการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ของแต่ละเขตพื้นที่มานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีผลงานและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best of the Best) และให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.25/รายงาน 24 กันยายน 2562
ทั้งหมด 285 แถวที่ : 95 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] ถัดไป>>