image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL”และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. เช่น มุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพการมีงานทำ และเป็นที่ต้องการของสังคมณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL”และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. เช่น มุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพการมีงานทำ และเป็นที่ต้องการของสังคมณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา
image   สพม.25 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี2562 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนครขอนแก่นในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 84 โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 500 คน เป็นลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 340 คน ผู้บังคับบัญชา,วิทยากร, เจ้าหน้าที่ จำนวน 160 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนครขอนแก่น
ทั้งหมด 92 แถวที่ : 31 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] ถัดไป>>