image   ผอ.สพม.25 พร้อมคณะร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท และรองผอ.สพท. ทั่วประเทศ
  วันที่ 10 กันยายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล นายศักดา จำปาหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 โดยมีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
image   วันที่ 8 ของคณะผู้มาฝึกประสบการณ์การเรียนรู้สภาพจริง ณ สพม.25
  วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรในกลุ่ม DLICT กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกับคณะผู้มาฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
image   Cluster 10-12 ร่วมกันประชุมแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
  วันที่ 8 กันยายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) เป็นประธานในการประชุมจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2009 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี Cluster 10-12 ประชุมร่วมกันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 331 แถวที่ : 111 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] ถัดไป>>