image   MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ สพม.25
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ่ามัธยมศึกษา เขต 25 กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดย ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลงนาม กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยจุดประสงค์ในการลงนามในครั้งนี้เพื่อจะร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นภูมิภาค ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื้องและยั่งยืน รวมถึงการยกระดับของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเพื่อได้รับการพัฒนารอบด้านแบบก้าวกระโดด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
image   พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานมอบ
image   พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 มอบโล่และเกียรติบัตรแสดงความยินดี ดังรายการต่อไปนี้ 1.แสดงความชื่นชมและยกย่องสถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2.มอบเกียรติบัตรยกย่องเป็นแบบอย่างการส่งเสริมผู้เรียน แก่นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จำนวน 5 ราย ผู้เป็นพลเมืองดีเก็บเงินจำนวน 41,000 บาท ได้ที่บริเวณหน้าตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนมหาจักรพรรดิ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และนำส่งคื่นแก่เจ้าของ 3. มอบโล่รางวัลจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. มอบโล่รางวัลจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากการสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 6. มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงที่ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติเป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559 7. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับภูมิภาค ภาค 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) 8. มอบเกียรติบัตรการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 9. มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 10. มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโึครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 11. การประกวดคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จประจำปี 2560 12. การประกวดหน่วยการเรียนรู้ Active Learning โครงการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Learning Award) 13.รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 14.โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 17 ปี (ชาย/หญิง) การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด OBEC YOUNG BEACH VOLLEYBALL 2017 15. มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา 16.มอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวกฤตรัตน์ ชุมแก้ว นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Admission
ทั้งหมด 26 แถวที่ : 9 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>