image   สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
  สพม.25 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ วันนี้ 18 กรกฎาคม 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการ สิ่งที่ควรปฏิบัติ 3 สิ่ง มี 6 ข้อ เช่น ข้อ 1 สามสิ่งที่เรียกกลับคืนไม่ได้ คือ คำพูด ,การตัดสินใจ , โอกาส และข้อที่ 2 สามสิ่งที่เชื่อไม่ได้ คือ 1. สังขาร 2.ความฝัน 3. ความสำเร็จและโชคชะตา เป็นต้น การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 155 คน ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน 2. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน 3. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน 4. ตำแหน่งข้าราชการครู จำนวน 134 คน 5. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ จากการเกษียณอายุราชการได้ทันตามกำหนดเวลา ประกอบกับจะได้รับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวกับการเกษียณราชการ ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ ประกอบด้วย 1. นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2. นายศุภกิต จิตปรีดา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทุกคน ณ หอประชุมสิริสำอางโรงเรียนกัลยาณวัตร
image   สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร สพม.25 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.25 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผล เขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” โดย ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และยังได้พูดถึงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เกี่ยวกับ เด็กเก่ง ต้องมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
image   สพม.25 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
  บ่ายวันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่และให้กำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย และยังนั่งเล่นซอให้กับนักเรียนที่กำลังเรียนฟังอย่างตั้งใจ ในห้องศิลปะและดนตรีอย่างเป็นกันเองอีกด้วย จากนั้นก็ได้ไปดูแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ในช่วงเวลาว่าง ซึ่งทางโรงเรียนได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ประจำปีงบประมาณ 2561 จุดเน้นใน 6 ด้านหลัก คือ 1.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 4.จุดเน้นด้านทักษะภาษา มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5.ด้านทักษะเทคโนโลยี และดิจิตอล 6. ด้านทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 5 กรกฎาคม 2561
ทั้งหมด 39 แถวที่ : 13 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>