image   สพม.25 ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบท พร้อมสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม SIAO MODEL ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น
image   สพม.25 ประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนนครขอนแก่น
image   สพม.25 ศึกษาดูงาน สพม.19
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามตัวชี้วัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใน สพม.25 ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมชมนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ One School One Innovation ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>