image   สพม.25 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สหวิทยาเขตหนองสองห้อง - พล
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดของ สพม.25 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สหวิทยาเขตหนองสองห้อง – พล พร้อมให้เกียรติบรรยายร่วมกับคณะวิทยากร ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพล จังหวัดขอนแก่น
image   สพม.25 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความยินดีที่มีครูใหม่มาร่วมทำงานในสังกัด สพม.25 ในโอกาสนี้ ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมข้อคิด แนวทางในการปฏิบัติงาน การครองตน ครองคน ครองงาน การเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและทำงานได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
image   สพม.25 อบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดของ สพม.25 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ พร้อมให้เกียรติบรรยาย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>