image   ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
  บ่ายวันนี้ 5 ก.ค. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานเปิดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดคู่พัฒนา ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 32 โรงเรียน ซึ่งจัดเป็นจังหวัดคู่พัฒนา 5 คู่ จังหวัด สำหรับจังหวัดคู่พัฒนา ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ มีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2.โรงเรียนกัลยาณวัตร 3.โรงเรียนชุมแพศึกษา 4.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 5.โรงเรียนอนุกูลนารี 6.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ 7.ขอนแก่นวิทยายน การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถเขียนเค้าโครงงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 456 คน ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 386 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 23 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 28 คน และนักเรียนที่เลี้ยง จำนวน 19 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วันตั้งแต่วันที่ 5- 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. รินา ภัทรมานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากร นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 5 กรกฎาคม 2561
image   สพม.25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง
  เช้าวันนี้ 5 ก.ค. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง จากโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว และมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ โดยนายธวัชชัย พันธรักษ์ อดีตป่าไม้จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทน นายสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน ผู้จัดการโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว มอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับรายละเอียดป่าชนิดต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หลักฐานการพัฒนาโครงสร้างป่าใน อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะมอบให้โรงเรียนในสังกัด สพม.25 โรงเรียนละ 1 เล่ม รวมจำนวน 84 เล่ม นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 5 กรกฎาคม 2561
image   สพม.25 เปิดโครงการปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์พร้อมให้กำลังใจ
  เช้าวันอังคารที่ 2 ก.ค. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ ประเภทการต่อสู้ (SUMO legged) โดยมีนายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชุมพู และนายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขตชุมแพม่านชุมพู สังกัด สพม.25 ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนผาขามวิทยายน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนที่สนใจในการพัฒนาความรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง และกับบุคคลภายนอก เกิดพัฒนาความสามารถให้เป็นวงกว้าง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกานประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 115 คน และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 ทีม จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้เดินทางให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู ครู และบุคลากรในโรงเรียนชุมแพศึกษาพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ไปสู่กิจกรรมการกำกับติดตามโดยการประเมิน 3 มิติ ด้วยรูปแบบ (PLC) สู่การรายงานผลที่เป็นรูปธรรม โดยจุดเน้นใน 6 ด้านหลัก คือ 1.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 4.จุดเน้นด้านทักษะภาษา มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5.ด้านทักษะเทคโนโลยี และดิจิตอล 6. ด้านทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 3 / 7 / 61
ทั้งหมด 39 แถวที่ : 13 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>