image   สพม.25 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
  วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายศักดา จำปาหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ในโอกาสนี้ นายศักดา จำปาหอม ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
image   สพม.25 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.
  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล นายศักดา จำปาหอม ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา และนางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ นักวิชาการศึกษา คณะผู้ตรวจราชการ สพฐ. เพื่อรับการตรวจราชการของสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
image   สพม.25 ให้สัมภาษณ์ช่อง NBT
  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25พร้อมด้วย นายศักดา จำปาหอม และดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้สัมภาษณ์ช่อง NBT กระบวนการ มาตรการ การสอบเข้าศึกษาต่อ การเรียนการสอนหากมีการปลดล็อคให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 423 แถวที่ : 141 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] ถัดไป>>