image   สพม.25 ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
  สพม.25ขอนแก่น จัดเวิร์คช็อปศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์นวัตกรรม SIAO Model หลังโรงเรียนนำไปใช้แล้วมากว่า 1 ปี หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่นสู่ไทยแลนด์ 4.0และผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 เช้าวันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 เป็นประธานการประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายใต้นวัตกรรมเสี่ยวโมเดล(SIAO Model) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้นำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น มากว่า 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เกือบ 100 คน ร่วมสะท้อนผลและวิเคราะห์ สังเคราะห์ในวันนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ขอนแก่น กล่าวว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สพม.25 ได้ทำการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ใน 6 จุดเน้น ด้วยการนำนวัตกรรมเสี่ยวโมเดล (SIAO Model : S = Sufficient economy ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง I = Involvement การมีส่วนร่วม A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์ O = Organization การจัดองค์กร) มาใช้ ซึ่งจุดเน้นในการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.จุดเน้นด้านประกันคุณภาพ 2.จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน 3.จุดเน้นด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 4.จุดเน้นด้านทักษะภาษา 5.จุดเน้นด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิตอล 6.จุดเน้นด้านทักษะอาชีพ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ขอนแก่น กล่าวต่อว่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของการนำนวัตกรรม SIAO Model ไปใช้ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบว่าใน 6 จุดเน้นแต่ละด้านนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา จุดเน้นใดที่มีการดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จุดเน้นใดที่ยังบกพร่องอยู่และจะต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมอะไรลงไป ให้จุดเน้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ยกระดับผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0และทักษะแห่งผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ SIAO Model ต่อไป ประภาส วินิจสิริ / รายงาน 15 พฤศจิกายน 2562
image   ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรคามวิทยา
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู พร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงานอันจะส่งผลดีต่อนักเรียนอยู่ตลอด พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนไตรคามวิทยา
image   ผอ.สพม.25 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู พร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงานอันจะส่งผลดีต่อนักเรียนอยู่ตลอด พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
ทั้งหมด 358 แถวที่ : 120 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] ถัดไป>>