image   วันที่ 6 ของการอบรมพัฒนา ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 พร้อมคณะวิทยากรนำผู้เข้ารับการอบรมทำสมาธิ ก่อนที่จะทำกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้,การบริหารงานทั่วไป และการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพ,เติมเต็มประสบการณ์การพูด และสรุปผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยวิทยากรพี่เลี้ยงกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมจากวิทยากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   วันที่ 5 ของการอบรมพัฒนา ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 พร้อมคณะวิทยากรนำผู้เข้ารับการอบรมทำสมาธิ ก่อนที่จะทำกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้,การบรรยายภาวะผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการนำเสนองาน และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยงกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
image   วันที่ 4 ของการอบรมพัฒนา ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานหน่วยพัฒนาที่ 4 พร้อมคณะวิทยากร นำผู้เข้ารับการอบรมทำสมาธิ ก่อนที่จะทำกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้,การบรรยายการบริหารวิชาการ และการจัดการศึกษาทางไกล,การบริหารงานทั่วไป และเปิดประเด็นถกแถลงร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 4 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 285 แถวที่ : 95 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] ถัดไป>>