image   ผอ.สพม.ขก นิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการให้คำแนะนำ และนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 15 ราย ในโอกาสที่มาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน สพม.ขก ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมขอนแก่นวิทยายน
image   สพม.ขก ประชุมเตรียมการจัดพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา
  วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในการเตรียมการจัดพิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตรและร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงสำนักงาน ณ ห้องประชุม 2
image   สพม.ขก รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  วันที่ 16 มีนาคม 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยมี นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน รับเสด็จพร้อมถวายสิ่งของ โอกาสนี้ พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก ทู บี นัมเบอร์ วัน จากสถานศึกษาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึก TO BE NUMBER ONE แก่นายจักราวุธ สอนโกษา นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง นายสิทธิพล พหลทัพ นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ และคณะ ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 97 แถวที่ : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] ถัดไป>>