image   นายก ส.พ.ม.ท.ประกาศจุดยืนขอขยายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกจังหวัดและยกระดับบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) เป็นนักพัฒนาการศึกษา มีวิทยฐานะและสิทธิ์เทีย
  วันนี้(24 ส.ค. 2563) ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาประเทศไทย(ส.พ.ม.ท.) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก 42 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 300 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ดร.ปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน และ รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เข้าร่วมประชุมและประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... ฉบับของสภาผู้แทนราษฎรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเสนอแนะ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25(ขอนแก่น) นายกสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาประเทศไทย(ส.พ.ม.ท.) กล่าวว่า การประชุมสัมมนาทางวิชาการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... และความเปลี่ยนแปลงต่างๆบนสังคมโลก เช่นกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลง โดยทาง ส.พ.ม.ท. ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีการบรรจุในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในครังนี้ จำนวน 3 ข้อคือ 1.ให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) ให้ครบทุกจังหวัด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและการติดต่อประสานงานของโรงเรียนในสังกัด 2.ขอให้มีการจัดตั้งสำนักประถมศึกษา สำนักมัธยมศึกษา และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ขึ้นใน สพฐ. เพื่อความคล่องตัวในการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ โดยผู้อำนวยการสำนักมีสิทธิ์เทียบเท่าอธิบดี 3.ให้มีการยกระดับบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) ให้เป็นนักพัฒนาการศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์ มีวิทยฐานะเทียบเท่าข้าราชการครูในสายงานต่างๆ ประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.25/รายงาน 24 ส.ค. 2563
image   ส.พ.บ.ท. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสัมมนาทางวิชาการ
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
image   Cluster 12 ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลฯ ระดับเขตตรวจราชการ
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ทั้งหมด 331 แถวที่ : 111 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ] ถัดไป>>