image   สพม.25 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  เช้าวันนี้ อังคารที่ 26 มิ.ย.61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรม “เทเหล้า เผาบุหรี่” ซึ่งวันนี้ก็นับว่าเป็นวันสำคัญถึง 2 โอกาส คือ วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ซึ่งกิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่ เป็นส่วนหนึ่งจากหลายกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาวที่โรงเรียนนครขอนแก่นได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงพลังตั้งปฏิญาณอันแน่วแน่ในการต่อสู้ทำลายล้างสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดผ่านกิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือร่วมพลังในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบแนวคิด คำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 26/6/61
image   สพม.25 ประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model โดยใช้ PLC
  ช่วงบ่ายวันนี้ 20 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาองค์กร OD ตามรูปแบบ SIAO Model ในการขับเคลื่อนโดยใช้ PLC ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 20/6/61
image   สพม.25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561
  เช้าวันนี้ วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ปี 2561 มี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เวลา 08.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
ทั้งหมด 39 แถวที่ : 13 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>