image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL”และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. เช่น มุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพการมีงานทำ และเป็นที่ต้องการของสังคมณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL”และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. เช่น มุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพการมีงานทำ และเป็นที่ต้องการของสังคมณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา
image   สพม.25 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี2562 ซึ่งฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนครขอนแก่นในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 84 โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 500 คน เป็นลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 340 คน ผู้บังคับบัญชา,วิทยากร, เจ้าหน้าที่ จำนวน 160 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนครขอนแก่น
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>