image   สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม. 25 ครั้งที่ 8/2561 เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง การสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเน้นกระบวนการสร้างทีมงานโดยใช้นวัตกรรมการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (SIAO MODEL)
image   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ฯ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
  วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ณ หอประชุมโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
image   สพม.25 จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
  7 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบปะผู้เข้าอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทั้งหมด 285 แถวที่ : 95 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] 75 [ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] ถัดไป>>