image   รับมอบน้ำตกอุทธตรี ห้องรับรองกัลยาณวัตร และตู้ยามวีวิช
  เช้าวันนี้(3 พ.ค.2560) เมื่อเวลา 09.30 น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 พร้อมด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพม.25. ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าทีของ สพม.25 ร่วมรับมอบตามรายการดังนี้ 1. น้ำตก อุทธตรี มูลค่า 50,000 บาท จากนางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.25 ที่ได้สนับสนุนและจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ สพม.25 มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม 2.โรงเรียนกัลยาณวัตรจัดสร้างห้องกัลยาณวัตร เพื่อรับรองเพื่อนครูที่มาติดต่อราชการ ที่ สพม.25 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกัลยาณวัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร มอบห้องรับรองกัลยาณวัตร มูลค่า 150,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อใช้เป็นห้องพักรับรองสำหรับเพื่อนครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ ได้พักผ่อนระหว่างติดต่อราชการ 3. โรงแรมวีวิช ขอนแก่น มอบตู้ยามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ให้สพม.25 มูลค่ากว่า 62,000 บาท นางอนัญพร พูลนิติพร กรรมการผู้จัดการโรงแรมวีวิช ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารโรงแรมวีวิช ขอนแก่น. มอบตู้ยามรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น มูลค่า 62,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อใช้เป็นที่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4. ผอ.ประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล มอบเงิน 25,000 บาท ปูทางเท้าอาคาร สพม.25 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น มอบเงินส่วนตัว จำนวน 25,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปูพื้นกระเบื้อง สำหรับทางเดินขึ้นอาคาร สพม.25. ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา โดยมี ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพม.25. ผู้อำนวยการกลุ่มและตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน สพม.25 เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อเช้านี้ ประภาส วินิจสิริ/รตนวรรณ จินดาภู :ข่าว @ 3 พ.ค 60
image   ประธานเปิดการอบรม "การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ"
  วันที่ 27 เม.ย. 60 เวลา 09.00 น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.25 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA มุ่งสู่ความเป็นเลิศ" ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้คือ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝันในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ สพฐ. ในกลุ่มภาคที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
image   ขอนแก่นตรวจเข้มป้องกันทุจริตสอบครูผู้ช่วย
  ขอนแก่นตรวจเข้มป้องกันทุจริตสอบครูผู้ช่วย
ทั้งหมด 26 แถวที่ : 9 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] ถัดไป>>