image   สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
  สพม.25 (ขอนแก่น) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 วันนี้ 3 สิงหาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสถานศึกษาในสังกัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งใช้กิจกรรมและกระบวนการทางลูกเสือ ลดพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด 3 เพื่อการพัฒนา/เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี โดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟและการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน ซึ่งลูกเสือ เนตรนารีที่ผ่านการอบรมจะมีบทบาทในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด
image   สพม.25 ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สร้างเครือข่ายคุณธรรม
  เช้าวันนี้ 1 สิงหาคม 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ อีกทั้งการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในสังกัด สพม.25 ให้ตระหนักรู้ เข้าใจและมีขบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงานอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี พร้อมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 168 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ คือ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม โดยการนำของ นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2561 อีกด้วย นายสุปัน สายสินธุ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 1 / 8 / 61
image   สพม.25 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 61 เช้าที่ผ่านมา ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้นำคณะบุคลากร สพม.25 ประกอบด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม.25 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.25 และคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกันนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้มอบหมายให้ นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม.25 ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วยบุคลากร สพม.25 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จากนั้น เวลา 14.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้มอบหมายให้ ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วยบุคลากร สพม.25 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในเวลาต่อมา เวลา 17.00 น. ได้นำคณะบุคลากร สพม.25 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกครั้ง นายสุปัน สายสินธุ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 28 / 7 / 61
ทั้งหมด 285 แถวที่ : 95 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] ถัดไป>>