image   การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์ ปี 2561” (สพม.25)
  การแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์ ปี 2561” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) โดย ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มอบหมายให้ ดร.เบญจมาศ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์เยี่ยมสนามแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้กำลังใจนักกีฬา คณะกรรมการตัดสิน และโค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ ปี 2561” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และสนามกีฬาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ซึ่งแข่งขันครบทุกประเภท/ทุกรุ่นอายุ ที่ สพฐ.กำหนด
image   สพม.25 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (รอบ 2)
  วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว (รอบ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม. 25 และ นางนวลอนงค์ จินดาภู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้โอวาสพร้อมได้แนะนำและทำความเข้าใจในการทำหน้าที่และประพฤติปฏิบัติตน ให้กับครูบรรจุใหม่ (รอบ 2) ที่มารายงานตัวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 31 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 กล่าวว่า การเป็นครูต้องเป็นตลอดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้องครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ได้แก่ การครองตน จะต้องเป็นคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค การครองคน จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การครองงาน จะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ นายสุปัน สายสินธุ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 1-11-61
image   สพม.25 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบคัดเลือกตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น
  วันนี้ 1 ตุลาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมนายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม. 25 และ นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้แนะนำและทำความเข้าใจในการทำหน้าที่และประพฤติปฏิบัติตน ให้กับครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัวจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 18 ราย และผู้สอบคัดเลือกตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29 ราย รวม 47 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 กล่าวว่า การเป็นครูต้องเป็นตลอดเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้องครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ได้แก่ การครองตน จะต้องเป็นคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค การครองคน จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การครองงาน จะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 01/10/61
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>