image   ผอ.สพม.25 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนขามแก่นนคร
  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วย ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผอ.สพม. 25 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมร่มมะขาม โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 พร้อมคณะนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE
  วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนางเบญจา ทองภู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมงาน TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชร เพื่อก้าวสู่ระดับยอดเพชรปีที่ 5 รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2562 พร้อมนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบรักษามาตรฐานระดับเพชรฯ ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น นายชิดชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น และนายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
image   ผอ.สพม.25 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
  วันที่ 6 มิถุนายน2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25พร้อมนางทองใบ มุ่งชู ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขัวญกำลังใจ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม “SIAO MODEL”และนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. เช่น มุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชนเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพการมีงานทำ และเป็นที่ต้องการของสังคมณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>