image   สพม.25 (ขอนแก่น) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.18 (ชลบุรี)
  วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากร สพม.25 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี) นำโดย นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่แทน ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการ สพม.18 (ชลบุรี) ได้นำคณะฯ จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.18 (ชลบุรี) ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต
image   สพม.25 จัดโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเนียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู
  เช้าวันนี้ 22 กันยายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกโรงเรียน โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 25 ประธานในการจัดงาน ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในโครงการต่อประธานดังนี้ 1 เพื่อพัฒนาเข้ารับการอบรมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สามารถเป็นวิทยากรแกนนำ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ให้กับตนเองและเพื่อนครูอื่นได้ 2 เพื่อให้ครูนำความรู้ไปพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็น “พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถ เชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 3 การพัฒนาครูและผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ ตามที่สำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และโรงเรียนกุมภวาปี ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่าย ได้กำหนดให้สหวิทยาเขตในสังกัด สพม.25 คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 โรงเรียน ใบแสดงผลการดำเนินงานในงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้น ช่วงบ่ายของวันที่ 22 ก.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในการกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและยังได้มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(ICT Talent) ภาครัฐ ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
image   สพฐ. และสพม.25 ขอนแก่น จัดประชุมนักวางแผนทั่วประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น
  วันนี้(13 กันยายน 2561) ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยนายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม.25 ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และกล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการนโยบายและแผนทั่วประเทศ ในฐานะเจ้าภาพ ซึ่งได้แนะนำอัตลักษณ์ของดีเมืองขอนแก่น สถานที่ต่างๆ ของเมืองขอนแก่น ณ ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาในวันนี้ ว่า เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนา รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 225 เขตพื้นที่ ผู้แทนสำนักและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 289 คน ประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>