image   สพม.25 เป็นกำลังใจให้ลูกนักเรียน ในโครงการบ้านเด็กเรียนดีฯ
  วันนี้ 30 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานฯ พร้อมผู้ติดตามคือ นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร และคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.25 ต้อนรับ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษา ตามโครงการบ้านเด็กเรียนดีความประพฤติดี แต่ขาดแคลน ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงบุษบา สิมมะวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังมีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนจากโครงการฯ คือ เด็กชายสรยศ ทับทิมไสย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก และและเด็กชายปริญญา ปอศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 เดินทางเป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN และบันทึกประวัติปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม Logbook Teocher ณ หอประชุมโรงเรียนพล นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 30 มิถุนายน 2561
image   สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
  วันนี้ 29 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพม.25 ประกอบด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา, นายนพภา นิสสัยพันธุ์, นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สพม. 25 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 29 / 6 / 61
image   สพม.25 เสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนน
  เช้าวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานการเสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดำเนินการในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเกี่ยวกับอุบัติภัยในสถานศึกษาและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยต่างๆของโรงเรียน สหวิทยาเขตละ5 โรงเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆและบุคลากรทางการศึกษา สพม.25 รวมทั้งสิ้น 70 คน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น,สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น,ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ไปสู่กิจกรรมการกำกับติดตามโดยการประเมิน 3 มิติ ด้วยรูปแบบ (PLC-KK-SEC 25 Model) สู่การรายงานผลที่เป็นรูปธรรมด้วย SAR/SSR มหกรรมแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 27/6/61
ทั้งหมด 285 แถวที่ : 95 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] 88 [ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] ถัดไป>>