image   สพม.25 ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ สร้างเครือข่ายคุณธรรม
  เช้าวันนี้ 1 สิงหาคม 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ อีกทั้งการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในสังกัด สพม.25 ให้ตระหนักรู้ เข้าใจและมีขบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงานอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี พร้อมทั้งร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จำนวน 168 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ คือ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม โดยการนำของ นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี 2561 อีกด้วย นายสุปัน สายสินธุ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 1 / 8 / 61
image   สพม.25 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 61 เช้าที่ผ่านมา ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้นำคณะบุคลากร สพม.25 ประกอบด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สพม.25 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.25 และคณะครู เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกันนี้ ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้มอบหมายให้ นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สพม.25 ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วยบุคลากร สพม.25 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น จากนั้น เวลา 14.30 น. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้มอบหมายให้ ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วยบุคลากร สพม.25 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในเวลาต่อมา เวลา 17.00 น. ได้นำคณะบุคลากร สพม.25 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกครั้ง นายสุปัน สายสินธุ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 28 / 7 / 61
image   สพม.25 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  เช้าของวันที่ 26 กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้นำบุคลากร สพม.25 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลป์ยาณวัตร นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หน้าหอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จากนั้นช่วงเวลา 13.30 o. ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้นำคณะบุคลากร สพม.25ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สพม.25 ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางอรุณศรี เมืองครุธ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น และคณะครู นักเรียน โรงเรียนนครขอนแก่น เดินทางร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษ ประจำปี 2561 ในงาน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้พบปะคณะครู และได้ให้ข้อคิด เกี่ยวกับการประสบผลสำเร็จ ในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิต แก่ลูกๆนักเรียน ก่อนที่จะนำบุคลากร สพม.25 ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ต้นผ้าป่า พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณ วัดป่าอภัยวัน ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 26 / 7 /61
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>