image   สพม.25 จัดอบรมโครงการการเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณ
  เช้าวันนี้ 15 มิถุนายน 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานในการอบรมโครงการ การเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนบุคลากรของ สพม. 25 จำนวน 200 คนและผู้บริหารสถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของ สพม.25 ใช้งบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้จาก สพม .25 เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นจำนวน 50,300 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 15/6/61
image   สพม.25 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดสพม.25
  11 มิถุนายน 61 เวลา 08:45 น. ณ หอประชุมสพม.25 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 พร้อมคณะประกอบด้วย นายนพภา นิสสัยพันธุ์ นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัดสพม.25 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร และสร้างสมาธิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์เพียร ติกฺขะปัญโญ รองเจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ในการแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ นายสุปัน สายสินธุ์ /ภาพ นางสาวรตนวรรณ จินดาภู /รายงาน ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 บรรณาธิการข่าว 06/06/61
image   สพม.25 อบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ประดับขีดอินทรธนู แห่งความภูมิใจ
  “การอบรมพัฒนาครูมืออาชีพและพิธีประดับอินทรธนู ครูผู้ช่วย ปี 61” เช้าวันนี้ 24 พ.ค.61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานในพิธีฯ พร้อมรองผู้อำนวยการ สพม.25 ประกอบด้วย นายนพภา นิสสัยพันธุ์ นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ.สพม.25 ได้ให้เกียรติขึ้นประดับอินทรธนูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูมืออาชีพ ในการทำงานเพื่อแผ่นดิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทุกคน จำนวน 180 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายมานพ สุวรรณกูฏ ภาพ นายสุปัน สายสินธุ์ รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 24/5/61
ทั้งหมด 39 แถวที่ : 13 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>