image   สพม.25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง
  เช้าวันนี้ 5 ก.ค. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รับมอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง จากโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว และมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ โดยนายธวัชชัย พันธรักษ์ อดีตป่าไม้จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทน นายสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน ผู้จัดการโครงการวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว มอบหนังสือ ต้นไม้ ป่า ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับรายละเอียดป่าชนิดต่างๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หลักฐานการพัฒนาโครงสร้างป่าใน อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อที่จะมอบให้โรงเรียนในสังกัด สพม.25 โรงเรียนละ 1 เล่ม รวมจำนวน 84 เล่ม นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 5 กรกฎาคม 2561
image   สพม.25 เปิดโครงการปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์พร้อมให้กำลังใจ
  เช้าวันอังคารที่ 2 ก.ค. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ ประเภทการต่อสู้ (SUMO legged) โดยมีนายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชุมพู และนายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขตชุมแพม่านชุมพู สังกัด สพม.25 ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนผาขามวิทยายน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนที่สนใจในการพัฒนาความรู้ในกลุ่มด้วยกันเอง และกับบุคคลภายนอก เกิดพัฒนาความสามารถให้เป็นวงกว้าง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกานประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 115 คน และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 23 ทีม จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 ได้เดินทางให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู ครู และบุคลากรในโรงเรียนชุมแพศึกษาพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ไปสู่กิจกรรมการกำกับติดตามโดยการประเมิน 3 มิติ ด้วยรูปแบบ (PLC) สู่การรายงานผลที่เป็นรูปธรรม โดยจุดเน้นใน 6 ด้านหลัก คือ 1.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 4.จุดเน้นด้านทักษะภาษา มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 5.ด้านทักษะเทคโนโลยี และดิจิตอล 6. ด้านทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 3 / 7 / 61
image   สพม.25 เป็นกำลังใจให้ลูกนักเรียน ในโครงการบ้านเด็กเรียนดีฯ
  วันนี้ 30 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานฯ พร้อมผู้ติดตามคือ นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร และคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.25 ต้อนรับ พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษา ตามโครงการบ้านเด็กเรียนดีความประพฤติดี แต่ขาดแคลน ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงบุษบา สิมมะวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังมีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนจากโครงการฯ คือ เด็กชายสรยศ ทับทิมไสย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก และและเด็กชายปริญญา ปอศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 เดินทางเป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN และบันทึกประวัติปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม Logbook Teocher ณ หอประชุมโรงเรียนพล นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 30 มิถุนายน 2561
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>