image   สพม.25 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ
  วันนี้ 29 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพม.25 ประกอบด้วย นายจักราวุธ สอนโกษา, นายนพภา นิสสัยพันธุ์, นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร สพม. 25 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 29 / 6 / 61
image   สพม.25 เสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนน
  เช้าวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานการเสริมสร้างความรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม ให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดำเนินการในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเกี่ยวกับอุบัติภัยในสถานศึกษาและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติและการสร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัยต่างๆของโรงเรียน สหวิทยาเขตละ5 โรงเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆและบุคลากรทางการศึกษา สพม.25 รวมทั้งสิ้น 70 คน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น,สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น,ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น จากนั้น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สพม.25 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม "SIAO MODEL" (เสี่ยวโมเดล) ไปสู่กิจกรรมการกำกับติดตามโดยการประเมิน 3 มิติ ด้วยรูปแบบ (PLC-KK-SEC 25 Model) สู่การรายงานผลที่เป็นรูปธรรมด้วย SAR/SSR มหกรรมแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 27/6/61
image   สพม.25 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
  เช้าวันนี้ อังคารที่ 26 มิ.ย.61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรม “เทเหล้า เผาบุหรี่” ซึ่งวันนี้ก็นับว่าเป็นวันสำคัญถึง 2 โอกาส คือ วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก ถึงพิษภัยร้ายของบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ซึ่งกิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่ เป็นส่วนหนึ่งจากหลายกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาวที่โรงเรียนนครขอนแก่นได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงพลังตั้งปฏิญาณอันแน่วแน่ในการต่อสู้ทำลายล้างสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดผ่านกิจกรรม เทเหล้าเผาบุหรี่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือร่วมพลังในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบแนวคิด คำขวัญที่ว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 26/6/61
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>