image   สพม.25 ร่วมกับชมรมกอล์ฟ สพม.25 ประชุมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
  วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในการประชุม ปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และชมรมกอล์ฟสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการครู นักเรียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และศาลาที่พักผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
image   สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม. 25 ครั้งที่ 8/2561 เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง การสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเน้นกระบวนการสร้างทีมงานโดยใช้นวัตกรรมการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (SIAO MODEL)
image   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน ฯ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
  วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ณ หอประชุมโรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
ทั้งหมด 340 แถวที่ : 114 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] ถัดไป>>