image   สพม.25 แถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร
  เช้าวันนี้ 18 มิ.ย. 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมแถวเคารพธงชาติพร้อมกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนครพร้อมทั้งให้โอวาส และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จังหวัดขอนแก่น โครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น , คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมขามแก่นนคร มีนักเรียนโรงเรียนเรียนขามแก่นนครระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 600 คน นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 18/ มิ.ย. /61
image   สพม.25 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบ PLC
  เช้าวันนี้ 17 มิถุนายน 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกระบวนการ PLC สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ณ หอประชุมโรงเรียนมัญจาศึกษา นายสุปัน สายสินธุ์ ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 17/6/61
image   สพม.25 จัดอบรมโครงการการเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณ
  เช้าวันนี้ 15 มิถุนายน 61 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เป็นประธานเปิดงานในการอบรมโครงการ การเร่งรัดติดตามการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนบุคลากรของ สพม. 25 จำนวน 200 คนและผู้บริหารสถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของ สพม.25 ใช้งบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้จาก สพม .25 เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นจำนวน 50,300 บาท ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น นายสุปัน สายสินธุ์ สพม. 25 ภาพ/รายงาน บรรณาธิการข่าว : ดร.เบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการ สพม.25 15/6/61
ทั้งหมด 299 แถวที่ : 100 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ] 95 [ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] ถัดไป>>