| กลับหน้าหลัก | สพม. 25 ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพม. 25 ครั้งที่ 8/2561 เพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง การสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเน้นกระบวนการสร้างทีมงานโดยใช้นวัตกรรมการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (SIAO MODEL)
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<          

บริหารจัดการภาพกิจกรรม :: ระบบโดย นายสุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ