:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผอ.สพม.ขอนแก่น
Intergrity & Transparency Assessment : ITA
 

ข้อมูลพื้นฐาน
      โครงสร้างองค์กร
      กรรมการบริหารเขตฯ
      อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
      แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            - แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565
            - แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
            - รายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
          • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
          • จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
      ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
          • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
            - สารบรรณกลาง 0-4300-9867 ต่อ 1100
            - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น 0-4300-9867 ต่อ 1101
            - กลุ่มอำนวยการ 0-4300-9867 ต่อ 1102
            - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0-4300-9867 ต่อ 1103
            - กลุ่มบริหารงานบุคคล 0-4300-9867 ต่อ 1104
            - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน 0-4300-9867 ต่อ 1105
            - กลุ่มนโยบายและแผน 0-4300-9867 ต่อ 1106
            - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-4300-9867 ต่อ 1107
            - กลุ่มกฎหมายและคดี 0-4300-9867 ต่อ 1108
            - หน่วยตรวจสอบภายใน 0-4300-9867 ต่อ 1109
            - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 0-4300-9867 ต่อ 1110
            - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-4300-9867 ต่อ 1111
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      VTR แนะนำ สพม.ขอนแก่น | รวมข้อมูล vtr แนะนำ สพม.ขอนแก่นและกลุ่มต่างๆ
      Q&A (ถาม-ตอบ)
      Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kksec.go.th
          • Facebook : SpmKhonkaen

แผนการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565, ประจำปี 2564
  รายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564), รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
      • ปีงบประมาณ 2564
      • ปีงบประมาณ 2563
      • ปีงบประมาณ 2562
      • ปีงบประมาณ 2561
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
      • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
  E-Service
      • คลังภาพ
      • จองระบบประชุมทางไกล zoom meeting
      • สารสนเทศงบประมาณ :: เงินงวด
      • หนังสือรับรองภาษี (e-TAX)
      • สลิปเงินเดือน ขรก./ลูกจ้างประจำ (e-Payslip)
      • สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (e-Money)
      • สลิปเงินเดือนสลิป ขรก.บำนาญ (e-Pension)
      • ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพท.(AMSS++)
      • ระบบจัดเก็บข้อมูล นร.รายบุคคล (DMC)
      • ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)
      • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (BOBEC)
      • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา (EMIS)
      • ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS)
      • ระบบรายงานการรับนักเรียน
      • ระบบประเมินส่วนราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS System)
      • ระบบประเมินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS System)

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน งานติดตาม e-budget ปี 64
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 6 เดือนแรก)
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  มาตการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      • เอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ->[ ไตรมาสที่ 1 ], [ ไตรมาสที่ 2 ]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - ระเบียบงานอัตรา
     - ระเบียบงานสรรหา
     - ระเบียบวิทยฐานะ 2564
     - ระเบียบงานเงินเดือน
     
- ระเบียบทะเบียนประวัติ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การร่วมติดตามประเมินผล

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (English) (Thai) (汉语)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
  การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สพม.ขอนแก่น
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
  รายงานการติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      •  มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
      •  ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
      •  มาตรการและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
      •  มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 
จดหมายข่าว สพม.ขอนแก่น
จดหมายข่าวโรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม >>
 
[28/มิ.ย./2565] การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565
[27/มิ.ย./2565] ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2565
[27/มิ.ย./2565] ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2565
[27/มิ.ย./2565] ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญประจำเดือนมิถุนายน 2565
[27/มิ.ย./2565] ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือนมิถุนายน 2565
[17/มิ.ย./2565] ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสองระดับประเทศ)
[17/มิ.ย./2565] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับ/ปฎิบัติการ/ชำนาญการ
 
ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม >>
 
[20/มิ.ย./2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565
[17/มิ.ย./2565] สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ไตรมาสที่ 2
[17/มิ.ย./2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[13/ส.ค./2564] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 6 เดือนแรก)
[22/ก.ค./2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
[22/ก.ค./2564] สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
[22/ก.ค./2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 
รายงานงบทดลอง เพิ่มเติม >>
 
[17/มิ.ย./2565] งบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน พฤษภาคม 2565
[18/พ.ค./2565] งบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน เมษายน 2565
[25/เม.ย./2565] งบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน มีนาคม 2565
[17/มิ.ย./2565] รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
[17/มิ.ย./2565] รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2565
[11/ม.ค./2565] รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
[13/ธ.ค./2564] รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา