:: กัลยาณวัตร
 
           
:: ก้านเหลืองวิทยาคม
 
     
:: กุดขอนแก่นวิทยาคม
 
     
:: กู่ทองพิทยาลัย
 
   
:: แก่นนครวิทยาลัย
 
           
:: แก่นนครวิทยาลัย 2
 
   
:: ขอนแก่นพัฒนศึกษา
 
     
:: ขอนแก่นวิทยายน
 
           
:: ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
 
     
:: ขอนแก่นวิทยายน 3
 
   
:: ขอนแก่นวิทยาลัย
 
   
:: ขัวเรียงศึกษา
 
   
:: ขามแก่นนคร
 
         
:: เขาสวนกวางวิทยานุกูล
 
     
:: คำแคนวิทยาคม
 
   
:: โคกนางามพิทยาสรรพ์
 
     
:: โคกโพธิ์ไชยศึกษา
 
     
:: โคกสีพิทยาสรรพ์
 
   
:: จตุรมิตรวิทยาคาร
 
       
:: จระเข้วิทยายน
 
     
:: ชนบทศึกษา
 
         
:: ชุมแพพิทยาคม
 
     
:: ชุมแพวิทยายน
 
     
:: ชุมแพศึกษา
 
           
:: ซำยางวิทยายน
 
   
:: ดงบังวิทยายน
 
   
:: ดงมันพิทยาคม
 
   
:: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
 
     
:: ไตรคามวิทยา
 
   
:: ท่านางแนววิทยายน
 
     
:: ท่าศาลาประชานุสรณ์
 
   
:: ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
 
   
:: เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
 
   
:: นครขอนแก่น
 
           
:: นาจานศึกษา
 
     
:: น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 
     
:: น้ำพองศึกษา
 
           
:: โนนข่าวิทยา
 
     
:: โนนศิลาวิทยาคม
 
     
:: โนนสะอาดวิทยาคาร
 
     
:: บัวแก้วพิทยาคม
 
   
:: บัวใหญ่พิทยาคม
 
     
:: บ้านไผ่
 
           
:: บ้านไผ่พิทยาคม
 
     
:: บ้านไผ่ศึกษา
 
   
:: บ้านลานวิทยาคม
 
     
:: บ้านแฮดศึกษา
 
:: บึงไทรพิทยาคม
 
   
:: เบญจมิตรวิทยา
 
   
:: ประชารัฐพัฒนาการ
 
     
:: ประชารัฐวิทยาเสริม
 
     
:: ป่าหวายวิทยายน
 
   
:: เปือยน้อยศึกษา
 
     
:: ผาขามวิทยายน
 
   
:: ฝางวิทยายน
 
       
:: พล
 
           
:: พลพัฒนศึกษา
 
   
:: พังทุยพัฒนศึกษา
 
   
:: ภูผาม่าน
 
     
:: ภูเวียงวิทยาคม
 
           
:: ม่วงหวานพัฒนศึกษา
 
   
:: มัญจาศึกษา
 
           
:: มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
 
:: มัธยมโพนเพ็ก
 
   
:: ยางคำพิทยาคม
 
     
:: ลำน้ำพอง
 
   
:: เวียงนครวิทยาคม
 
:: เวียงวงกตวิทยาคม
 
     
:: แวงน้อยศึกษา
 
     
:: แวงใหญ่วิทยาคม
 
     
:: ศรีกระนวนวิทยาคม
 
           
:: ศรีหนองกาววิทยา
 
     
:: สันติพัฒนกิจวิทยา
 
   
:: สาวะถีพิทยาสรรพ์
 
     
:: สีหราชเดโชชัย
 
   
:: โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
 
   
:: หนองขามพิทยาคม
 
   
:: หนองตาไก้ศึกษา
 
     
:: หนองนาคำวิทยาคม
 
     
:: หนองเรือวิทยา
 
           
:: หนองสองห้องวิทยา
 
         
:: หนองเสาเล้าวิทยาคาร
 
   
:: เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
 
   
:: อุบลรัตน์พิทยาคม
 
         

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา