:: สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น
   
  นายศักดาเดช ทาซ้าย
นายศุภกิจ สานุสัตย์
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
นายศราวุธ นาเสงี่ยม
นายอดุลย์ พิมพ์ทอง
นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
นายชูเดช แก้วดวง
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
นายอดุลย์เดช ฐานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมานสุเมโธ)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
   
  นายคมสันต์ ชุมอภัย
นายอภิชาติ อุ่นเกิด
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
นายสันติ พันธุ์ชัย
นายประยุน ตะโนนทอง
นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล
นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย
นายมานพ พรมจักร
นายศราวุธ รู้ปัญญา
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
   
  นายเรืองยศ แวดล้อม
นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์
นายอำพร อ้มเถื่อน
นายพีระพงศ์ พิมทา
นางกุหลาบ ปุริสาร
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร
นางณัฏฐพร ชินบุตร
นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
             
:: สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
   
  นายสุรพล สุวรรณชาติ
นายสุเมธ สุวอ
นายกนก บุตรวงษ์
นายชัยภร สีมาตร
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
นายสมดี ปะตังเวสัง
นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวะถี
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
   
  นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์
นายสมนึก เรื่องลือ
นายเสกสัณห์ ลุนบง
นายไพวัล ไชยทองศรี
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณ
นายศุภฤกษ์ คงนาวัง
นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน
นายสุดใจ ศิริพันธุ์
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
นายประดิษฐ์ อักษร
นายสวาท นาทอง
นายบุญเฮียง ลีลาศ
นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
นางศิริภัสพินพร นุ่มนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตหนองสองห้อง–พล
   
  นายบุญเหลือ ทองอ่อน
นายมนตรี ถ้ำหิน
นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์
นายอัมพร บุตรทุมพันธ์
นายสุริยะ ลุนบง
นายกังวาล ปัญญานิรมิตร
นายภูดิท วรรณพฤกษ์
นายธนาศักดิ์ ศิริปุญยนันท์
นายบุญหนา บัวนาค
นางกาญจนา ศรีผักหอม
นายอนุพล มาตย์นอก
นายประเวศ เทศเรียน
นายวราวุธ สร้อยพิมาย
นางทิพวรรณ ศรีสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตแวงศิลา
   
  นายสมเกียรติ หาแก้ว
นายวัชระ คงแสนคำ
นายจรัล รัตนบุญทา
นายทศพร ไชยชนะ
นายพงศกร ระวิพันธ์
นายเชษฐา วันสุทะ
นายรัฐพล อินทะมาตย์
นายเฉลิมพล นามมนตรี
นายภูวดล หมื่นสีพรม
นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด
นายสมชาย แพไธสงค์
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
   
  ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
นายสุวิทย์ นิลสาย
นายมานพ โคตรโสภา
นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
นายคำภา โสโท
นายอรุณ ชาวกล้า
-
นายทองพูล สังแก้ว
นางไสว ภักดิ์ศรีแพง
นายน้ำเพชร กล้าหาญ
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
นางสาวอัจฉรา สอนโว
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน
   
  นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
นายธงชัย ศรีเคนา
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
นายลือชัย หล้าคำ
นายกฤษณา กิตติลาภ
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
นางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์
นายสรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์
นายสมยศ รัตนถา
นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ
   
  นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์
นายสุริยา ห่มขวา
นายมนูญ ถาวรรัตน์
นายสุรวุฒิ นักปราชญ์
นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
นายปรีชา ศรีลับขวา
นายบรรพต จันทร์ดาเสือ
นายกุศล ประเสิรฐไทย
นางจงรัก คุณเงิน
นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์
นายประพฤติพันธ์ ชวลี
นายปิยวุฒิ พรมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
           
:: สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
   
  นายฉัตร สิงห์บุราณ
นางจุฑามาศ เวียงทอง
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
นายอดุล อิงแก้ว
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
นายจงจิต ดวงสนาม
นายอภิโชติ สิงห์น้อย
นายพหลยุทธ สายปัญญา
นายสุรศักดิ์ บึงบาง
นายนพดล โสสีทา
นายธำรง ชื่นนิรันดร์
นางสายสมร ศักดิ์คำดวง
นายนิคม จำปานิล
นายวิทยา ร้อยดี
นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์
นายไมตรี นิลสาคู
นางรัชนี หล้าจาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน
ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา