:: สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น
     
ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.ขามแก่นนคร
(รองประธานสหวิทยาเขต)
 
นายศราวุธ รู้ปัญญา
นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
นายอดุลย์ พิมพ์ทอง
พันเอก ดร.สุจิรชัย มหาธรรม
นายชูเดช แก้วดวง
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
นายอดุลย์เดช ฐานะ
ผู้อำนวยการ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 3
ผู้อำนวยการ ร.ร.โคกสีพิทยาสรรพ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 2
รองผู้อำนวยการ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
   
:: สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
     
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.ฝางวิทยายน
(รองประธานสหวิทยาเขต)
     
 
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
นายโชคชัย ชุมแวงวาปี
นายอำพร อ้มเถื่อน
นายประยุน ตะโนนทอง
นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล
นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย
นายอภิชาติ อุ่นเกิด
นางหัทกานต์ นารีวิจิตร
ผู้อำนวยการ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 2
ผู้อำนวยการ ร.ร.สาวะถีพิทยาสรรพ์
ผู้อำนวยการ ร.ร.สีหราชเดโชชัย
รักษาการในผู้อำนวยการ ร.ร.ป่าหวายวิทยายน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.นครขอนแก่น
รองผู้อำนวยการ ร.ร.นครขอนแก่น
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
:: สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
     
ร.ร.กัลยาณวัตร
(ประธานสหวิทยาเขต)

ร.ร.ประชารัฐวิทยาเสริม
(รองประธานสหวิทยาเขต)
 
นายปรีชา ศรีลับขวา
นายพีระพงศ์ วิริยสถิตกุล
นางสาวสุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์
นายพีระพงศ์ พิมทา
นางกุหลาบ ปุริสาร
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร
นางณัฎฐพร ชินบุตร

นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.ขอนแก่นพัฒนาศึกษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
ผู้อำนวยการ ร.ร.ขอนแก่นวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการขอนแก่น
รองผู้อำนวยการ ร.ร.กัลยาณวัตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
:: สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
     
ร.ร.บ้านไผ่
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.บ้านไผ่พิทยาคม
(รองประธานสหวิทยาเขต)
     
 
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
นายกนก บุตรวงษ์
นายชัยภร สีมาตร
นายสมดี ปะตังเวสัง
นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
นายสัมฤทธิ์ เชื้อสาวะถี
นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์
นายจักรภัทร ยอดสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านแฮดศึกษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.เปือยน้อยศึกษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านลานวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านไผ่ศึกษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองขามพิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.กู่ทองพิทยาคม
รองผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านไผ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
:: สหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
     
ร.ร.ชนบทศึกษา
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.โคกโพธิ์ไชยศึกษา
(รองประธานสหวิทยาเขต)

     
นายไพวัล ไชยทองศรี
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
นางสาวพิสดา อำภาพันธ์
ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณ
นายศุภฤกษ์ คงนาวัง
นางพัชรา สิงห์หลง

นายสุดใจ ศิริพันธุ์
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
นายประดิษฐ์ อักษร
นายสวาท นาทอง
นายบุญเฮียง ลีลาศ
นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
นางศิริภัสพินพร นุ่มนวล
ผู้อำนวยการ ร.ร.คำแคนวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.โคกนางามพิทยาสรรพ์
ผู้อำนวยการ ร.ร.เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.ประชรัฐพัฒนาการ
ผู้อำนวยการ ร.ร.ท่าศาลาประชานุสรณ์
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ร.ร.มัญจาศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.มัธยมโพนเพ็ก
รองผู้อำนวยการ ร.ร.ชนบทศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
             
:: สหวิทยาเขตหนองสองห้อง–พล
     
ร.ร.พล
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.หนองสองห้องวิทยา
(รองประธานสหวิทยาเขต)
     
             
  นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์
นายเสกสัณห์ ลุนลง
นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
นายกังวาล ปัญญานิรมิตร
นายภูดิท วรรณพฤกษ์
นายธนาศักดิ์ ศิริปุญยนันท์
นายบุญหนา บัวนาค
นางกาญจนา ศรีผักหอม
นายอนุพล มาตย์นอก
นายประเวศ เทศเรียน
นายวราวุธ สร้อยพิมาย
นางทิพวรรณ ศรีสาร
ผู้อำนวยการ ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา
ผู้อำนวยการ ร.ร.โสกเต็นประชาอุปถัมภ์
ผู้อำนวยการ ร.ร.พลพัฒนศึกษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.ไตรคามวิทยา
ผู้อำนวยการ ร.ร.โนนข่าวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.เบญจมิตรวิทยา
รองผู้อำนวยการ ร.ร.พล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
             
:: สหวิทยาเขตแวงศิลา
     
ร.ร.โนนศิลาวิทยาคม
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.แวงใหญ่วิทยาคม
(รองประธานสหวิทยาเขต)
     
             
  นายจรัล รัตนบุญทา
นายทศพร ไชยชนะ
นายสมชาย แพไธสงค์
นายพงศกร ระวิพันธ์
นายรัฐพล อินทะมาตย์
นายเฉลิมพล นามมนตรี
นายภูวดล หมื่นสีพรม
นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด
นายสมเกียรติ หาแก้ว
นายภาคิณ ปัจจวงค์
ผู้อำนวยการ ร.ร.ท่านแนววิทยายน
ผู้อำนวยการ ร.ร.โนนสะอาดวิทยาคาร
ผู้อำนวยการ ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.สันติพัฒนกิจวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.แวงนศึกษา
รองผู้อำนวยการ ร.ร.โนนศิลาวิทยาคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
             
:: สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
     
ร.ร.น้ำพองศึกษา
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.ม่วงหวานพัฒนศึกษา
(รองประธานสหวิทยาเขต)
     
             
  นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี
นายมานพ โคตรโสภา
นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
นายณรงค์ คำสุขุม
นายคำภา โสโท
นายทองพูล สังแก้ว
นางไสว ภักดิ์ศรีแพง
นายน้ำเพชร กล้าหาญ
นายอรุณ ชาวกล้า
นายธนภูมิ เหล่าลาภะ
ผู้อำนวยการ ร.ร.อุบลรัตน์พิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.เขาสวนกวางวิทยานุกูล
ผู้อำนวยการ ร.ร.ดงมันพิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.บึงไทรพิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.ดงบังวิทยาคม

ผู้อำนวยการ ร.ร.บัวแก้วพิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.น้ำพองพัฒนาศึกษารัชมังคลาภิเษก
รองผู้อำนวยการ ร.ร.น้ำพองศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
             
:: สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน
     
ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
(รองประธานสหวิทยาเขต)
     
             
  นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
นายฉัตร สิงห์บุราณ
นายลือชัย หล้าคำ
นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรจน์
นางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์
นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์
ผู้อำนวยการ ร.ร.บัวใหญ่พิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.ลำน้ำพอง

ผู้อำนวยการ ร.ร.ยางคำพิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.ยางคำพิทยาคม
รองผู้อำนวยการ ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
:: สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ
     
ร.ร.หนองเรือวิทยา
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.เวียงวงกตวิทยาคม
(รองประธานสหวิทยาเขต)
     
             
  นายวสันต์ จันทรพิสิษฐ์
นายคมสันต์ ชุมอภัย
นายมนูญ ถาวรรัตน์
นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
นายกุศล ประเสริฐไทย
นางจงรัก คุณเงิน
นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์
นายประพฤติพันธ์ ชวลี
นายภานุเดชา ภะวะพินิจ
ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองนาคำวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.เวียงนครวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.กุดขอนแก่นวิทยาคม
ผู้อำนวยการ ร.ร.จระเข้วิทยายน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.มัธยมตลาดใหญ่วิทยา
รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองเรือวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
             
:: สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
     
ร.ร.ชุมแพศึกษา
(ประธานสหวิทยาเขต)
ร.ร.จตุมิตรวิทยาคาร
(รองประธานสหวิทยาเขต)
   
  นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์
นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
นายไมตรี นิลสาคู
นางจุฑามาศ เวียงทอง
นายอดุลย์ จันลา
นางจงจิต ดวงสนาม
นายอภิโชติ สิงห์น้อย
นายเชษฐา วันสุทะ
นายธำรง ชื่นนิรันดร์
นายนิคม จำปานิล
นายบันลือศักดิ์ จันทร์ดี
นายอดุล อิงแก้ว
นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น
ผู้อำนวยการ ร.ร.ภูผม่าน
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมแพวิทยายน
ผู้อำนวยการ ร.ร.ผาขามวิทยายน
ผู้อำนวยการ ร.ร.นาจานศึกษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.ซำยางวิทยายน
ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองเสาเล้าวิทยาคาร
ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองไก้ศึกษา
ผู้อำนวยการ ร.ร.ขัวเรียงศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมแพพิทยาคม
รองผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมแพศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา