:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
   คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน  
>> กลุ่มอำนวยการ
     :: งานประสานงาน
     :: งานรักษาความปลอดภัย
     :: การจัดประชุมผู้บริหาร
     :: ปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือรับรอง
     :: การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     :: การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
     :: งานสารบรรณ
>> กลุ่มบริหารงานบุคคล
     :: การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน)
     :: หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     :: การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง)
     :: งานธุรการ (นางชลิตา เดชบำรุง)
     :: งานสรรหา (นางสาวปาริชาติ วงษ์ลา)
     :: งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้ายโอน และออกจากราชการ (นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลา)
     :: งานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ (นางปณิตา เคหะฐาน)
     :: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย)
     :: การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ (นางสาวอังคณา ธงชัย)
     :: การปรับระดับลูกจ้างประจำ (อังคณา ธงชัย)
     :: การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ และ กคศ.16 (นายอริยภาพ ดิลกลาภ)
     :: การทำบัตรข้าราชการ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน)
     :: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
>> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
     :: การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท)
     :: การยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ
     :: การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด
     :: การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
     :: การแจ้งรายการหัก/งดหัดหนี้ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด
     :: การดำเนินงาน เรื่องการเบิกเงินธุรการโรงเรียน
     :: การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร
>> กลุ่มนโยบายและแผน //มอบหมายงานหน้าที่
     :: งานวิเคราะห์งบประมาณฯ
     :: งานนโยบายและแผน
     :: งานติดตามและประเมินผล
     :: งานงานธุรการและงานข้อมูลสารสนเทศ
>> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
     :: งานบริการซ่อมฯ และพัฒนาระบบฯ
>> กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     :: งานส่งเสริมคุณภาพจัดการศึกษา
     :: คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
     :: งานให้คำปรึกษาและแนะแนว งานทุนการศึกษา
     :: งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
     :: งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
     :: อำนวยการและสนันสนุน
>> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     :: งานธุรการ
>> กลุ่มกฏหมายและคดี
     :: มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
     :: มาตรฐานการให้บริการ
     :: ขอบข่าย/ภารกิจ
>> หน่วยตรวจสอบภายใน
     :: คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
     :: คู่มือการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login