คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงาน  
>> กลุ่มอำนวยการ
     :: งานประสานงาน
     :: การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (นายเฉลิมเกียรติ เมืองศรี)
     :: การจัดประชุมผู้บริหาร
     :: ปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือรับรอง
     :: การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     :: การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (นายเฉลิมเกียรติ เมืองศรี)
     :: งานสารบรรณ
     :: งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (นายประยงค์ พรมมา)
     :: งานประชาสัมพันธ์(นายประยงค์ พรมมา)