คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงาน  
>> กลุ่มบริหารงานบุคคล
     :: การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน)
     :: หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     :: การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง)
     :: งานธุรการ (นางชลิตา เดชบำรุง)
     :: งานสรรหา (นางสาวปาริชาติ วงษ์ลา)
     :: งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้ายโอน และออกจากราชการ (นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลา)
     :: งานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ (นางปณิตา เคหะฐาน)
     :: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย)
     :: การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ (นางสาวอังคณา ธงชัย)
     :: การปรับระดับลูกจ้างประจำ (อังคณา ธงชัย)
     :: การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ และ กคศ.16 (นายอริยภาพ ดิลกลาภ)
     :: การทำบัตรข้าราชการ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน)
     :: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)