คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงาน  
>> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
     :: คู่มือการเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน (นางสาววริดา พันธูุ์เสนา)
     :: คู่มือการยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ (นางเยาว์ ซิวจำปา)
     :: คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวญาธิมา นามปัญญา)
     :: คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (นางสาวกนกวรรณ วรรณขันธ์)
     :: คู่มือระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (นางสาวอรพิณ คนล้ำ)
     :: คู่มือการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา (นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา)
     :: คู่มือขั้นตอนการเบิกการศึกษาบุตร (นางสาวเย็นจิต ทองคำมี)
     :: คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี (นางสาวรัชนีกรณ์ โยชาลี)
     :: คู่มือการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียน (นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา)
     :: คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ (นางสาวปนัดดา กิจสำเร็จ)
     :: คู่มือการปฏิบัตงาน บำเหน็จบำนาญ (นางสาวปนัดดา กิจสำเร็จ)