คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงาน  
>> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
     :: จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (นายประภาส วินิจสิริ)
     :: การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
        และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายมานพ สุวรรณกูฏ)

     :: กระบวนการให้บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (นายสุทัสน์ รัตนพลที)