คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงาน  
>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     :: งานส่งเสริมคุณภาพจัดการศึกษา
     :: คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
     :: งานให้คำปรึกษาและแนะแนว งานทุนการศึกษา
     :: งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
     :: งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
     :: อำนวยการและสนันสนุน