คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงาน  
>> กลุ่มอำนวยการ
     :: งานประสานงาน
     :: การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (นายเฉลิมเกียรติ เมืองศรี)
     :: การจัดประชุมผู้บริหาร
     :: ปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือรับรอง
     :: การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     :: การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (นายเฉลิมเกียรติ เมืองศรี)
     :: งานสารบรรณ
     :: งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (นายประยงค์ พรมมา)
     :: งานประชาสัมพันธ์(นายประยงค์ พรมมา)
>> กลุ่มบริหารงานบุคคล
     :: การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน)
     :: หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     :: การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง)
     :: งานธุรการ (นางชลิตา เดชบำรุง)
     :: งานสรรหา (นางสาวปาริชาติ วงษ์ลา)
     :: งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้ายโอน และออกจากราชการ (นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลา)
     :: งานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ (นางปณิตา เคหะฐาน)
     :: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย)
     :: การเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ (นางสาวอังคณา ธงชัย)
     :: การปรับระดับลูกจ้างประจำ (อังคณา ธงชัย)
     :: การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ และ กคศ.16 (นายอริยภาพ ดิลกลาภ)
     :: การทำบัตรข้าราชการ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน)
     :: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
     :: หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
     :: หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
>> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
     :: คู่มือการเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน (นางสาววริดา พันธูุ์เสนา)
     :: คู่มือการยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ (นางเยาว์ ซิวจำปา)
     :: คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวญาธิมา นามปัญญา)
     :: คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (นางสาวกนกวรรณ วรรณขันธ์)
     :: คู่มือระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (นางสาวอรพิณ คนล้ำ)
     :: คู่มือการฝาก-ถอนเงินประกันสัญญา (นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา)
     :: คู่มือขั้นตอนการเบิกการศึกษาบุตร (นางสาวเย็นจิต ทองคำมี)
     :: คู่มือการปฏิบัติงานบัญชี (นางสาวรัชนีกรณ์ โยชาลี)
     :: คู่มือการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียน (นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา)
     :: คู่มือการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ (นางสาวปนัดดา กิจสำเร็จ)
     :: คู่มือการปฏิบัตงาน บำเหน็จบำนาญ (นางสาวปนัดดา กิจสำเร็จ)
>> กลุ่มนโยบายและแผน
     :: งานวิเคราะห์งบประมาณฯ (นางจริยาวรรณ กรุงศรี)
     :: งานนโยบายและแผน (นางไพทูรย์ นรสิงห์)
     :: งานติดตามและประเมินผล (นายมนตรี ศรีอุทธา)
     :: งานงานธุรการและงานข้อมูลสารสนเทศ (นางสาวประภาพร เมืองนาค)
>> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
     :: จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (นายประภาส วินิจสิริ)
     :: การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
        และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายมานพ สุวรรณกูฏ)

     :: กระบวนการให้บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (นายสุทัสน์ รัตนพลที)
>> กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
     :: งานส่งเสริมคุณภาพจัดการศึกษา
     :: คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
     :: งานให้คำปรึกษาและแนะแนว งานทุนการศึกษา
     :: งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
     :: งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
     :: อำนวยการและสนันสนุน
>> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
     :: งานธุรการ
>> กลุ่มกฏหมายและคดี
     :: คู่มือปฏิบัติงาน (ถวิล ม่วงสุข)
     :: คู่มือปฏิบัติงาน (คุณข้าว ศรีเชียงสา)
  >> หน่วยตรวจสอบภายใน
     :: คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
     :: คู่มือการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน