ดาวน์โหลด
 

 รายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
::กลุ่มนโยบายและแผน [25/เม.ย./2565 10:51:49]

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
::กลุ่มนโยบายและแผน [25/เม.ย./2565 10:45:53]

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
::กลุ่มนโยบายและแผน [25/เม.ย./2565 10:32:14]

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
::กลุ่มนโยบายและแผน [25/เม.ย./2565 10:37:32]

 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
::ผู้ดูแลระบบ [05/ต.ค./2564 23:44:54]

 หนังสือ - ปูชนียบุคคล ครูผู้ทรงคุณค่า 2564
::ผู้ดูแลระบบ [15/ก.ย./2564 10:06:53]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34