:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
   ดาวน์โหลด
 
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 13:43:18]
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 13:07:17]
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 13:05:13]
แผนพัฒนา ปี 63 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 12:55:06]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 11:20:04]
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ รอบ 6 เดือน ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 11:09:27]
คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ::กลุ่มอำนวยการ [15/ก.ค./2563 11:02:57]
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ก.ค./2563 16:51:38]
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ก.ค./2563 16:41:28]
คู่มือ การปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ก.ค./2563 16:22:48]
แนวทางการดำเนินงาน เรื่อง เจตจำนง 10 ประการ ในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ก.ค./2563 16:10:34]
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ก.ค./2563 16:07:02]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login