ดาวน์โหลด
 

 การดำเนินการคัดเลือกบุคคล
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:44:11]

 ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสุงขึ้น
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:42:22]

 ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:38:57]

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:34:11]

 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:13:54]

 แต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 11:40:50]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34