:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ผลงานวิชาการ    
 การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเ...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [17/มี.ค./2564 10:40:01]
 การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อจัดกา...
::กัลยาณวัตร [02/มี.ค./2564 13:40:19]
 รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ...
::กัลยาณวัตร [02/มี.ค./2564 13:37:33]
 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/ก.พ./2564 13:05:28]
 การถอดบทเรียน โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนขา...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/พ.ย./2563 11:55:45]
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพ...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/พ.ย./2563 11:31:14]
 
1 2 3 4 5 6  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login