ผลงานวิชาการ    
 The Development of Science Teachers Competency in Active Learning with the SIPA Model of the School in the Campus Of Chum Phae Man Chomphu, Khon Kaen Secondary Education Service A...
::ผู้ดูแลระบบ [14/มิ.ย./2565 15:36:55]
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง หลักการโปรแกรมด้ว...
::ผู้ดูแลระบบ [19/พ.ค./2565 19:25:41]
 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ...
::ผู้ดูแลระบบ [18/พ.ค./2565 19:04:49]
 รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์แล...
::ผู้ดูแลระบบ [12/เม.ย./2565 13:02:41]
 การพัฒนาทักษะชีวิตด้านการปรับตัว ในกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กระบวน...
::นครขอนแก่น [28/มี.ค./2565 15:05:04]
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้ของน...
::สาวะถีพิทยาสรรพ์ [25/ก.พ./2565 15:42:04]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา