ผลงานวิชาการ    
 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นภาระงา...
::ผู้ดูแลระบบ [26/ม.ค./2565 11:13:21]
 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเ...
::ผู้ดูแลระบบ [26/ม.ค./2565 11:07:20]
 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค JIGSAW ประก...
::ผู้ดูแลระบบ [16/ม.ค./2565 12:11:46]
 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดการเร...
::ผู้ดูแลระบบ [16/ม.ค./2565 11:47:44]
 รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ...
::โคกสีพิทยาสรรพ์ [10/ม.ค./2565 21:52:42]
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อส่ง...
::โคกสีพิทยาสรรพ์ [10/ม.ค./2565 21:49:27]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา