ผลงานวิชาการ    
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกา...
::ผู้ดูแลระบบ [19/ต.ค./2564 16:32:35]
 รายงานการประเมินโครงการแะถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงส...
::ผู้ดูแลระบบ [08/ก.ย./2564 05:29:21]
 รายงานผลการพัฒนากระบวนารบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรี...
::ผู้ดูแลระบบ [08/ก.ย./2564 05:20:04]
 การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักป...
::พล [01/ก.ย./2564 18:14:37]
 รายงานผลการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภ...
::จระเข้วิทยายน [14/มิ.ย./2564 15:46:59]
 รายงานการประเมินผลการนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู ตามมาตรฐาน...
::ผู้ดูแลระบบ [28/พ.ค./2564 13:25:46]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา