ผลงานวิชาการ    
 รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้...
::ผู้ดูแลระบบ [20/พ.ค./2564 21:46:56]
 การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงเ...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [17/มี.ค./2564 10:40:01]
 การประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติงานวิชาการ เพื่อจัดกา...
::กัลยาณวัตร [02/มี.ค./2564 13:40:19]
 รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ...
::กัลยาณวัตร [02/มี.ค./2564 13:37:33]
 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/ก.พ./2564 13:05:28]
 การถอดบทเรียน โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนขา...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/พ.ย./2563 11:55:45]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา