ผลงานวิชาการ    
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพ...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/พ.ย./2563 11:31:14]
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพีย...
::หนองนาคำวิทยาคม [29/ธ.ค./2563 09:45:30]
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเร...
::หนองนาคำวิทยาคม [30/ต.ค./2563 11:14:16]
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐา...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [25/พ.ค./2563 09:37:30]
 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์แ...
::ชุมแพศึกษา [22/พ.ค./2563 16:19:33]
 รูปแบบการนิเทศเพื่อกำกับติดตามการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเ...
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [08/พ.ค./2563 12:52:55]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา