ผลงานวิชาการ    
 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้สำอางโมเดล สำ...
::กัลยาณวัตร [23/มี.ค./2563 11:45:25]
 รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบ พระ...
::กัลยาณวัตร [23/มี.ค./2563 11:48:30]
 การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและ...
::จระเข้วิทยายน [9/มี.ค./2563 18:18:16]
 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) โรง...
::นครขอนแก่น [19/มี.ค./2563 22:05:23]
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้...
::นครขอนแก่น [19/มี.ค./2563 22:03:57]
 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนถาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธ...
::ผู้ดูแลระบบ [06/ส.ค./2562 12:00:37]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา