ผลงานวิชาการ    
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ตามรูปแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รห...
::เขาสวนกวางวิทยานุกูล [27/มิ.ย./2562 13:49:42]
 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสม โดยใช้กระบวนการเรี...
::ผู้ดูแลระบบ [24/มิ.ย./2562 13:50:29]
 รายงานผลการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรร...
::แวงใหญ่วิทยาคม [19/มิ.ย./2562 20:00:13]
 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยใช้วิธีการสอบแบบตอบสน...
::กัลยาณวัตร [16/มิ.ย./2562 10:52:21]
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ รายวิชา...
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [06/มิ.ย./2562 20:11:22]
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนามของแรง วิชาฟิสิกส์พื้...
::เขาสวนกวางวิทยานุกูล [28/พ.ค./2562 09:19:25]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา