ผลงานวิชาการ    
 
::โคกนางามพิทยาสรรพ์ [22/พ.ค./2562 13:35:31]
 
::โคกนางามพิทยาสรรพ์ [22/พ.ค./2562 13:34:47]
 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยการจัดการเรียนรู้แบบเ...
::กัลยาณวัตร [15/พ.ค./2562 09:08:52]
 รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษ...
::ผู้ดูแลระบบ [22/เม.ย./2562 15:36:52]
 การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา...
::ผู้ดูแลระบบ [22/เม.ย./2562 15:32:54]
 การพัฒนาพฤติกรรมการแสวงหาความรู้และใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่ง...
::ผู้ดูแลระบบ [22/เม.ย./2562 15:27:08]
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา