:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ผลงานวิชาการ    
การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการคิดขั้นสูง::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/ก.พ./2564 13:05:28]
การถอดบทเรียน โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนขามแก่นนคร::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/พ.ย./2563 11:55:45]
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/พ.ย./2563 11:31:14]
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนหนองคำวิทยาคม::หนองนาคำวิทยาคม [29/ธ.ค./2563 09:45:30]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1::หนองนาคำวิทยาคม [30/ต.ค./2563 11:14:16]
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และผลการเรียนรู้ รายวิชา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [25/พ.ค./2563 09:37:30]
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา Developing School Management Process for Effective to Achievement and Characteristics of Students in Chumphaesuksa school::ชุมแพศึกษา [22/พ.ค./2563 16:19:33]
รูปแบบการนิเทศเพื่อกำกับติดตามการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [08/พ.ค./2563 12:52:55]
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร โดยใช้สำอางโมเดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25::กัลยาณวัตร [23/มี.ค./2563 11:45:25]
รูปแบบการบริหารกิจกรรมจิตอาสาลงสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบ พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10::กัลยาณวัตร [23/มี.ค./2563 11:48:30]
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) โรงเรียนนครขอนแก่น โดยใช้กระบวนการ NAKORN Model” : จุดเน้นด้านทักษะชีวิต::นครขอนแก่น [19/มี.ค./2563 22:05:23]
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนนครขอนแก่น::นครขอนแก่น [19/มี.ค./2563 22:03:57]
 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>    

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login