:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
   ผลงานวิชาการ    
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนนครขอนแก่น::นครขอนแก่น [19/มี.ค./2563 22:03:57]
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนถาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดย...นางณัฐชยา เรืองสุวรรณ โดย...::ผู้ดูแลระบบ [06/ส.ค./2562 12:00:37]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ตามรูปแบบ SQ4R วิชาภาษาไทย รหัส ท22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ::เขาสวนกวางวิทยานุกูล [27/มิ.ย./2562 13:49:42]
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดสื่อประสม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชา ชีววิทยา 5 รหัส ว30245 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยประชากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย นางปิยพร นิสัยตรง::ผู้ดูแลระบบ [24/มิ.ย./2562 13:50:29]
รายงานผลการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4::แวงใหญ่วิทยาคม [19/มิ.ย./2562 20:00:13]
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยใช้วิธีการสอบแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร::กัลยาณวัตร [16/มิ.ย./2562 10:52:21]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค๓๒๒๐๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [06/มิ.ย./2562 20:11:22]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนามของแรง วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน รหัส ว31101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น::เขาสวนกวางวิทยานุกูล [28/พ.ค./2562 09:19:25]
แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1-นัยตาและการมองเห็น::โคกนางามพิทยาสรรพ์ [22/พ.ค./2562 13:35:31]
แบบฝึก แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1-นัยตาและการมองเ::โคกนางามพิทยาสรรพ์ [22/พ.ค./2562 13:34:47]
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน(TBL) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกัลยาณวัตร ::กัลยาณวัตร [15/พ.ค./2562 09:08:52]
รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา::ผู้ดูแลระบบ [22/เม.ย./2562 15:36:52]
 
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>    

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login