:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข้อมูลเกี่ยวกับ สพม.25      ติดต่อสอบถาม
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์การทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัดครอบคลุมอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มีการยืดหยุ่นในการจัดตั้ง ยุบเลิก และบริหารจัดการ ซึ่งเน้นการกำกับดูแล ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องที่จังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 โรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้งสำนักงาน [ซ่อนแสดง]
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ซ่อนแสดง]
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขต [ซ่อนแสดง]
วิสัยทัศน์ [ซ่อนแสดง]
พันธกิจ [ซ่อนแสดง]
เป้าประสงค์ [ซ่อนแสดง]
กลยุทธ์ [ซ่อนแสดง]
จุดเน้น [ซ่อนแสดง]
จุดเน้นพิเศษตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ด้านคุณภาพผู้เรียน [ซ่อนแสดง]
ด้านการบริหารงานบุคคล [ซ่อนแสดง]
ด้านการบริหารงบประมาณ [ซ่อนแสดง]
ด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขต [ซ่อนแสดง]
ค่านิยม (Value) [ซ่อนแสดง]
วัฒนธรรมองค์กร (Culture) [ซ่อนแสดง]
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน
1) จำนวนบุคลากรทางการศึกษา [ซ่อนแสดง]
2) จำนวนนักเรียน ทั้งหมด ชาย 26,808 คน หญิง 33,775 คน รวม 60,583 คน [ซ่อนแสดง]

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login