:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข้อมูลเกี่ยวกับ สพม.25  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์การทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัดครอบคลุมอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มีการยืดหยุ่นในการจัดตั้ง ยุบเลิก และบริหารจัดการ ซึ่งเน้นการกำกับดูแล ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องที่จังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 84 โรงเรียน จัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้งสำนักงาน
  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0-4300-9867 โทรสาร 0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
  (1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
       (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
     (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
     (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
     (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
     (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
     (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
     (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
     (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
     (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
     (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
     (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
     (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
     (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
     (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
     (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
     (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
     (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
     (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
     (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
     (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
     (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
     (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
     (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
     (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
     (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
     (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
     (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
     (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
     (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
     (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
     (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
     (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
     (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
     (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการและมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
     (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
     (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
     (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
     (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
     (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
     (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
     (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
     (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
     (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์
  “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอนประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ำได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
  1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริ่เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. นักเรียนในระดับขั้นพื้นฐานทุกคนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accfountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และสถานศึกษามีอิสระในการจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เรียนรู้ในทุกมิติ มีนวัตกรรมในโรงเรียน
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ มีข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยเพื่อพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีวัฒนธรรมการทำงานโดยกระจายอำนาจการบริหารให้สถานศึกษา มีการบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตามประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีการวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
กลยุทธ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จุดเน้น
  จุดเน้นที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ
จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน
จดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 4 ด้านทักษะภาษา
จุดเน้นที่ 5 ด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิตอล
จุดเน้นที่ 6 ด้านทักษะชีวิต
จุดเน้นพิเศษตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ด้านคุณภาพผู้เรียน
  1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี
4. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับ Top Ten ของประเทศ
5. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
ด้านการบริหารงานบุคคล
  1. ใช้ระบบคุณธรรม
2. การบริหารอัตรากำลังโดยคณะกรรมการ
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู บุคลากร และผู้บริหาร
4. การบริหารงานบุคคลที่ดี จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ด้านการบริหารงบประมาณ
  1. การจัดสรรงบประมาณยึดข้อมูล และความต้องการจำเป็น
2. การบริหารงบประมาณตอทันกำหนดเวลา
ด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
  1. สำนักงานเขต “จะเป็นโซ่ข้อกลาง” เป็นผู้ประสานที่ดี
2. ใช้สหวิทยาเขต เป็นกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดทำ War Rooms ในการนำนโยบาย/ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
4. การบริหารจัดการใช้ฐานข้อมูล และ ICT
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมรับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง
6. เพิ่มเป้าหมายจำนวนโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนทักษะอาชีพ
7. ส่งเสริมคุณธรรมและภูมิต้านทาน ค่านิยมพื้นฐานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาและเป็นผู้นำด้านศาสนพิธี
9. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารีและการศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
ค่านิยม (Value)
  เครือข่ายร่วมพัฒนา นำพาสู่ความสำเร็จ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
  “รู้คน รู้งาน บริการบนฟ้า เหนือความคาดหมาย”
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน
1) จำนวนบุคลากรทางการศึ
  - ผู้บริหาร จำนวน 4 คน
- บุคลากรกลุ่มอำนวยการ จำนวน 3 คน
- บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 5 คน
- บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 5 คน
- บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 4 คน
- บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 17 คน
- บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 6 คน
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 3 คน
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน
- กลุ่มกฎหมายและคดี 2 คน
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
- พนักงานราชการ จำนวน 4 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 คน
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด ชาย 25,825 คน หญิง 32,741 คน รวม 58,566 คน
 

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login