ผล KRS  

 ผลคะแนนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ