กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  พระราชบัญญัติ
     1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546| แก้ไข ฉบับที่ 2 | แก้ไข ฉบับที่ 3 | แก้ไข ฉบับที่ 4 |
   2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   3.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
   4.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
   5.พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
   6.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
   7.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
   8.พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
   9.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | แก้ไขฉบับ 2 พ.ศ.2560
   10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 | ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 | ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 | ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
   12.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 | (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 | (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
   13.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 | ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
   14.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
   15.พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
   16.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
   17.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   18.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 | แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 | แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 | แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4
   19.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 | พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง แก้ไข
   20.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
   21.พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
   23.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   24.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  พระราชกฤษฎีกา
     1. พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
  กฎ ก.ค.ศ.
     1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
   2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
   3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
   4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
   5. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
   6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
   7. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
   8. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน. พ.ศ. 2555
   9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
  ประกาศ
   1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา)
   2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. 2565

   3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565
   4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญธงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ