:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ITA 2562  
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน http://www.kksec.go.th/new/structure.php
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตาแหน่ง
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
http://www.kksec.go.th/new/img/spm25-1.pdf
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index6.php
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน
มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=41
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
- http://www.kksec.go.th/new/index6.php
- http://www.kksec.go.th/new/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index9.php
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประชาสัมพันธ์ http://www.kksec.go.th/new/index2.php
- กิจกรรม http://www.kksec.go.th/new/index8.php
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน
สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2
O9 Social Network Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter
Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index.php
https://www.facebook.com/Spm25Khonkaen/
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อม รายละเอียด
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=33
O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส จะต้อง
มีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล
การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=40
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงาน ราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด http://www.kksec.go.th/new/index10.php
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ
ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการ
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
O16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่ผ่านมา
 
O17 E–Service E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC,
My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/footer.php
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียด
 
O19 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
จะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง
มีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
 
O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมี
การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ
ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีและจัดทาเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนว
ปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทาง
ที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2&cc=1
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์
หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=81
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี จะต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=85
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=82
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน รายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=120
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน  
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  
 

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login