:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
   ITA 2562  
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน http://www.kksec.go.th/new/structure.php
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตาแหน่ง
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
http://www.kksec.go.th/new/img/spm25-1.pdf
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index6.php
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน
มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=41
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=43
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index6.php
http://www.kksec.go.th/new/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index9.php
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ http://www.kksec.go.th/new/index2.php
กิจกรรม http://www.kksec.go.th/new/index8.php
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน
สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2
O9 Social Network Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter
Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index.php
https://www.facebook.com/Spm25Khonkaen/
http://www.kksec.go.th/new/upload/qr-code.pdf
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อม รายละเอียด
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=33
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=41
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=43
O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส จะต้อง
มีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=152
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล
การดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=40
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงาน ราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด http://www.kksec.go.th/new/index10.php
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ
ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
http://www.kksec.go.th/new/index10.php
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการ
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/upload/file/down_2019Jul09120758.pdf
O16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่ผ่านมา
http://www.kksec.go.th/new/upload/file/vchar_2019Jul09090715.pdf
O17 E–Service E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC,
My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/footer.php
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียด
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=139
O19 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
จะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส
https://e-budget.jobobec.in.th/
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=140
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=153
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=212
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=141 
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=154
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=177
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule&file=readrule&id=17
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule&file=readrule&id=16
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/financial/home.php
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=news
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=news&file=readnews&id=5
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=news&file=readnews&id=2

http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=budgets&category=5
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง
มีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule&file=readrule&id=15
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule&file=readrule&id=14
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule&file=readrule&id=13
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule&file=readrule&id=12
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=rule&file=readrule&id=18
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=226
O26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
จะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=234
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=229

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=227 
https://www.facebook.com/pg/Spm25Khonkaen/
    photos/?tab=album&album_id=1260675310736940&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/pg/Spm25Khonkaen/photos
    /?tab=album&album_id=1377427875728349&__tn__=-UC-R
O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมี
การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ
ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=155
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=150
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=149
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=129
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=119
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=75
O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีและจัดทาเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=229
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนว
ปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=145
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทาง
ที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2&cc=1
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=182
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/view_vcharkarn.php?id=27 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์
หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=81
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/view_vcharkarn.php?id=24
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี จะต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=60
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=85
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=61
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) https://www.facebook.com/pg/Spm25Khonkaen/
       photos/?tab=album&album_id=1378184442319359&__tn__=-UC-R

2) http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=69
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=82
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน รายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=243
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
http://www.kksec.go.th/new/view_vcharkarn.php?id=28
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=120
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=189
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=197
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=145
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=190
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=189
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=247
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=188
 

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login