:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

   ITA 2563  
ตัวชี้วัด ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ Link
O1 โครงสร้าง

-แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม
  หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น

http://www.kksec.go.th/new/structure.php
O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด
  หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/img/spm25-1.png
O3 อำนาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด http://www.kksec.go.th/new/index6.php
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน * -แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=111
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=480
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=481
O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
-ที่อยู่หน่วยงาน
-หมายเลขโทรศัพท์
-หมายเลขโทรสาร
-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
-แผนที่ตั้งหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index6.php
http://www.kksec.go.th/new/contact.php
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เช่น
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index9.php
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ http://www.kksec.go.th/new/index2.php
กิจกรรม http://www.kksec.go.th/new/index8.php
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0375
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0377
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0380
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0382 http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0390

O8 Q&A - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2
O9 Social Network - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index.php
https://www.facebook.com/Spm25Khonkaen/
http://www.kksec.go.th/new/upload/qr-code.pdf
O10 แผนดำเนินงานประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=441
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=442

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ
  แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=443
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=444

O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือ
  กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
  ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=445
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=446

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติ
  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใด
  สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอน
  การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index10.php
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=94 http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=64

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=455
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=456
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=457
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=458
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=459
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=460

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน
  ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ
  ปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน
  การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
  ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/index10.php
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=463
O16 รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ
  ภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=93
O17 E–Service - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ
  หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวย
  ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
  ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/footer.php
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ
  การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=448

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=449
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=450
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=451
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=452

O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ
  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=453
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=454

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
  จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/financial/home.php
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=portfolio

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/financial/home.php
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=portfolio

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
  วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ
  ผู้เสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
  ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญา
  หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
  เดือนใดให้ ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=disburse http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=portfolio

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=budgets&category=5
http://www.kksec.go.th/financial/home.php?name=portfolio
O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย
 หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิด
 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
  หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=462 
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล - แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
 ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
 ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
 ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่
  อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=20

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=19
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=22
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=21   
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=23
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=27
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=24
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&category=2
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=40
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=31
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=42
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=43
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=44

O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=28
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=29
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=28
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=45
http://www.kksec.go.th/person/home.php?name=download&file=readdownload&id=46

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
  ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
  วิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=145
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
  การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
  ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
  ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index.php
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2&cc=1
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง
 เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
 (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=440
O32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
  ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง
  ช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
  ของหน่วยงาน
http://www.kksec.go.th/new/index6.php?id=2
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
  หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
  ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=467
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0386
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0329
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0346
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0370
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0375 http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0379

O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
  หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=97      ภาษาไทย
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=98      ภาษาอังกฤษ
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=99     ภาษาจีน

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
  ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความ
  สำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
  คุณธรรมและความโปร่งใส
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0392
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0218
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0226
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0228
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0229
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0251
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0367
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0375 http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0384

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
 หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
 ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
  และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
  จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=105
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
 ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
 ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
  การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=112
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
 วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
 ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=114
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0377 http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0373

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
  หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม
  งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2563
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=110
O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการ ทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
  การทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ
  แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=109
O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
 โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น
- ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=113
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
 หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
 แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ
 โดยมี รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
 แนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
 เป็นต้น

http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=102
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=103
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=101

O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
 ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
 ความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ
 อย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.kksec.go.th/new/view_news.php?id=467
http://www.kksec.go.th/gallery_25/view.php?GalleryID=0375 http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=106
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=91
http://www.kksec.go.th/new/view_download.php?id=92

 

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login